Giác quan là những cánh cửa bạn có thể mở ra ngoài mà cũng có thể mở vào trong.
Mở ra ngoài để nhận biết cảnh vật bên ngoài. Mở vào trong để nhận biết nội tâm của mình.
Hề hề. . .
Nếu bạn chỉ biết dùng một phía là quá uổng phí.
Nếu bạn có khả năng dùng cả hai mà không chấp chặc vào kiểu nào. Thì gọi là pháp "Bất nhị" hay "không hai" của thiền.