Đừng tìm vinh dự trên sự nhục nhã của đồng loại. Đừng làm nổi bật cái đúng của mình trên cái sai của người khác.