Sống vô dụng khác chi chết sớm.
Này Cỏ May
Đối với ta. Hữu dụng không phải cố làm lợi ích cho mọi người. Mà cứ chơi thôi, cứ nhàn thôi, không cố.
Hề hề. . .
Ta bị làm thiện do bản năng chứ không phải giác ngộ hay được đào tạo.