Như một cuộn tơ. Nhuộm một chút sợi nào cũng dính. Chém một nhát sợi nào cũng đứt. Không phải cố tu nhiều pháp, mà chỉ cần trời đất hợp nhất với mình.