Là người khi một mình. Là con khi hùa theo đám đông. Và là "thánh" khi tuyên bố đại diện cho đám đông.