Khi quá tự hào, thì nó dựt mào, nên cái gì nó cũng trào ào ào. Tinh thần nó lên quá cao, chứ hổng phải tao bị ngáo. Đã đi bão thì ai cũng nháo nhào chớ đâu phải mình tao. Cứ lao ào ào đừng sợ mất hầu bao. Nếu đứa nào có làm sao thì tao sẽ tới chùa cúng sao. Bọn bay xuống dưới cũng sẽ lại đi bão . . .hề hề. . .
^^^


(Tự hào Việt Nam. . .rất tự hào. . .)