Hề hề. . 
Đã tới Cửu Hoa Sơn. Tụi tui ở khách sạn trên núi. Ngọn núi nầy nằm giữa 9 ngọn núi cao khác để đi chơi cho tiện.