Thiên hạ rộng lớn thế nầy đi chơi vẫn chưa đã. 
Ha ha. . .ha. . .
Cho nên phải lên thiên đàng, phải xuống địa ngục, phải vào tam thiên đại thiên. Phải giả điên giả khùng, ung dung vô sự mà ngao du chơi bời mới thật là thú vị. . .
Ha ha. . .ha. . .
Thần Thánh, Ma Quỉ và chư Thiên đi chơi với ta đi. Chánh tà thiện ác dính làm gì cho nó mất đi thú vị. . .
^^^


(Nam Hải, Phổ Đà sơn)