Đời lửa tắt
Mắt bóng tối
Môi mạ non
Dấu chân son rêu phủ
Ha ha. . Ha. . 
Gió thổi vù vù
Thần đi chơi
Lá thu bay đầy trời
^^^

(Thần đi chơi)