Đời đáng chán hay không đáng chán?
Nhấp chén nhàn xin hỏi bạn lang thang
Thưa rằng mạng bất tái lai 
Không chơi là dại có ai sống hoài

Đạo đáng chán hay không đáng chán?
Nhấp chén tràn xin hỏi bạn lâm ly
Chữ rằng đạo bất tư nghì
Vô vi vô vị chơi đi hỏi gì