Vĩ nhân không quan trọng cách ăn mặc. Thiền nhân không quan trọng cách ăn nói. Chân nhân không quan trọng cách ăn năn. Thân nhân không quan trọng cách ăn uống. Siêu nhân không quan trọng cách ăn gì. Thượng nhân không quan trọng cách ăn chặn. Thương nhân không quan trọng cách ăn bớt. Đại nhân không quan trọng cách ăn cướp. Dị nhân không quan trọng cách làm gì để có ăn. . .hề hề. . .
^^^

(Tặng bướm cho dị nhân)