- Này ông gì đấy ơi. Đi đâu mà vội thế. Vào đây thầy xem cho một quẻ. Bảo đảm không đúng không lấy tiền. 
- Này, ông là thầy bói à?
- Đúng vậy
- Ông đoán được quá khứ hiện tại vị lai?
- Ồ, được chứ. Thầy có người tựa, chuyện gì mà thầy hổng biết chứ?
- Thế, ông bói xem, tui có vào ông xem bói không ? Bói đúng tui mới tin. . .hề hề. . .
- Làm sao được. Nêu tui bói ông vào, ông lại đi. Nếu tui bói ông đi, ông lại vào. Thế thì có phải tui luôn luôn trật sao?
- Nầy, nếu là cái số tui phải vào chỗ ông xem bói thì tui có trốn đằng trời cũng hổng thoát. Còn nếu cái số tui là nó bỏ đi chả thèm xem bói, thì dù ông có cột tui lại tui cũng đi. Đã là số mạng thì ai cải được chứ.
Tui đứng chình ình đây mà ông hổng bói được. Sao nói biết quá khứ hiện tại vị lai chứ. . .hề hề. . .
^^^

(Vào đây thầy xem cho một quẻ)