Mọi thứ trong thực tế đều biến đổi. Nhưng bạn lại đi tìm cái không thay đổi qua thời gian và không gian. Bạn đi tìm cái chân lý phổ quát.
Nhưng điều ấy chỉ xảy ra ở tâm thức và thuộc bản thể. 
Nhưng bạn biết đấy. Bản thể không thể tồn tại khách quan ngoài hiện tượng.
Cho nên không phải hiện tượng là mơ. Nó rất thật. 
Nhưng bạn sử dụng nó mà không cột mình vào bất kỳ một hiện tượng nhất định nào đấy. Thì bạn Kiến Tánh.
Hề hề. . .
Này Cỏ May
Nếu thượng đế có thể biểu thị để ông thấy, thì ngài cũng vô thường.