Lập Mandala với trà gỗ. Pháp khí là thuốc lá dện ống tre. Âm nhạc là suối và thác. Chim chóc và thú rừng hát ca. Thần và Ma rót trà bưng rượu. 
Ha ha. . .ha. . .
Ta và ông ngồi chơi. Người bên trong chúng ta uống trà đàm đạo. . .