Trong lá rơi có tiếng đàn khúc khích
Trong tiếng em cười có tinh nghịch của bàn tay