Thế sự mênh mang nhàn du thù hóa bạn
Niết bàn lãng đãng thần nhạn bay vút chín tầng mây
^^^

(Bay vút chín tầng mây)