Đạo Du Lịch đi chơi quá thích
Chùa to Phật lớn còn gì hơn
Ha ha. . .ha. . .
Ta đi người đi vô vi hóa đại vi
Còn chi còn chi
Còn cái huyền vi bất tư nghì vô trụ tướng
^^^

(Người Rong Chơi)