Tầm thường hay khoe mẽ. Dị thường hay vẽ chuyện. Chỉ có bình thường mới phi thường.
^^^

(Tựa vào quá khứ)