Đạo nói: không biết
Đời nói: chỉ biết có thế
Đạo Đời nói: biết đúng qui trình