1/ Làm biếng thì tiên làm thay. Tày lay thì mày phải làm. Mày làm thì tham dục lục tục kéo tới.

2/ Nói để cười thì tươi màu đạo. Cao giọng thuyết pháp thì cái đời bá láp nó khiến pháp đổi màu.

3/ Tu để chơi thì đời thảnh thơi. Tu để tạo sự nghiệp thì trọn kiếp bị nghiệp nó hành.

4/ Thơ làm chứ đừng làm thơ. Thần vẽ chứ đừng cố vẽ cái thần của sự vật.

5/ Nói thật thì Phật cười. Nói quàng nói xiên thì Phật Thiền liền ứng cơ làm thơ giữa chợ.

6/ Bịnh chữa chứ đừng chữa bịnh. Mình cứ chơi hơi đâu làm thiện. Mình giả điên để che cho thánh hiền. Thì mình khỏi phiền mà thánh hiền liền diệu dụng.

7/ Tướng khùng thì tánh ung dung. Đừng quan tâm mà mặc kệ thì tâm quan.

8/ Lang thang thì nhàn. Bám trụ thì cụ bỏ đi, chỉ có thị phi thị chúng.

9/ Tâm làm thì thân nhàn. Nhàn vô tâm trí thì cái chi gần mình cũng nhàn. 
Hề hề. . .
Thế sự mênh mang nhàn du thù hóa bạn.

10/ Cười vô tâm trí thì cái chi gần mình cũng cười. Người cười người lười làm ác. Thần cười thì vì con người thần hay làm thiện.

Hề hề. . .
Đạo dính gì thiện ác
Đạo thì thường bát ngát hoang vu.
^^^

(Đại sư Ếch ngọa thiền)