Người ngồi giữa cuộc trăm năm
Nghe sông núi lở ăn nằm vực sâu