Tui một chén ông một chén
Đời chấp 
Đạo chập 
Chơi chấp chập
Hề hề. . .
Tui uống rồi đập ly đời còn chi mà chấp
Ông uống rồi đập ly đạo lấy gì mà chập
^^^

(Đại Sư Lâm Tế)