Ta về Long Hải uống trà
Đạo quen thấy lạ tưởng là đã say