Tiếng hát 
Toang hoác
Như tiếng đá nứt
Rưng rức chất ngất
Như tiếng đất gầm 
Âm thầm
Như tiếng cái tâm đau bò trên lá khô
Hư vô
Như mặt hồ đầy ánh trăng
Ha ha. . .ha. . .
Ta bỏ chút muối vào ly cà phê
Để cho đắng vừa với mặn