Bất lập nghĩa là không lập cái "bất lập".
Trực chỉ nghĩa là chẳng "trực chỉ". Vì làm gì có đi có đến.
Kiến Tánh nghĩa là chẳng "kiến tánh". Vì đâu có cái gì ngoài Tánh?
Thành Phật nghĩa là chẳng "thành Phật" vì hiện tượng không thể là bản thể.
^^^

(Bồ Đề Đạt Ma)