Rừng phong trút lá ào ào
Có cô áo đỏ đi vào thượng thiên
Ta ngồi giữa cuộc khùng điên
Đời nghiêng
Trăng vỡ 
Thơ thiền hiển linh
Hề hề. . .