Này Cỏ May
Khi ông còn bám chấp vào bất cứ điều gì ngoài ông để có hạnh phúc. Người đời sẽ dùng cái ấy để gây hại, khiến ông không bao giờ có một ngày yên thân.
Hãy dùng Bình Đẵng Tánh Trí để không còn bám chấp.
Hề hề. . .
Bất cứ cái gì bên ngoài ông đều không thể an trụ.