Người chưa đọc một cuốn kinh sách nào hạnh phúc hơn người đọc nhiều mà chưa áp dụng được. Vì cái của mình thì vội vất đi, mà cái mới thì chưa dùng được.