Bắn vào bia thì chưa chắc trúng. Nhưng bắn vào hư không thì luôn luôn trúng đích. 
Cho nên đừng nói đừng làm, mà hãy để Tánh khởi Dụng.