Thực tại là một dòng chảy. Do vậy cái gì cũng "đang là. . ."nên không có " ngã".
"Ngã" đã không có, thì cái thuộc về "ngã" làm sao có được.
Hề hề. . .
Do vậy, làm gì có tâm? làm gì có chứng đắc? Ai có đó mà chứng chứ?
Còn chi. . .
^^^
Còn chi