Sống thì ngay bây giờ. Còn tu là "đang sửa" nên chưa kịp sống. Cho dù bạn luôn miệng nói đạo đời không phân ly.