Khi những cái đầu gặp nhau, tâm trí xảy ra xung đột vì những cái biết nhị nguyên. Khi linh giác gặp linh giác, trực giác tự hòa hợp vì tức khắc và không ngằn mé.