Chúng ta không tới thế giới nầy một mình. Nếu một mình thì nó không thể luân hồi.
Chúng ta không rời khỏi thế giới nầy một mình. Nếu một mình thì ai có đó mà lên thiên đàng hay xuống địa ngục.
Hề hề. . .
Này Cỏ May
Một mình chính là bản thể.