Phố cổ có Mạn-đà-loa
Có hoa có lá có nhà có tây
Phố cổ có man-đà- lây
Có đây có đó cò cò có chơi
Phố cổ có man-đà- ngơi
Có đời có đạo có đào có ngao
Hề hề. . .
^^^

(Ngẫu hứng phố cổ)