Ta ngồi thảnh thơi, tánh chơi cùng ngồi
Nguồn cội tự nhiên tánh thiền cùng thở
Ngu ngơ tự biết, thuần khiết phản ảnh
Ha ha. . .ha. . .
Không có người thở, người ngồi, người biết
Nhưng nhất thiết phải có ta
Phải có cái ngã trong dòng chảy vô ngã
^^^

Thiền