Trời lạnh
Ngô đồng trụi lá
Cả thiên hạ đựng chưa đầy chén trà 
Ha ha. . .ha. . .
Anh đào nở khắp nơi
Trên hè phố 
Bụi đời thảnh thơi uống trà 
^^^

(Trà bụi trên hè phố Seoul)

Bụi đời thảnh thơi uống trà