Hạt lúa biến mất khi biến thành bụi lúa với nhiều bông. Thế cho nên. Ta vẫn còn rong chơi. Là vì ta đâu đã đi hết mọi nơi của tam thiên đại thiên thế giới. . . Hề hề. . .