Thân rỗng thì Khí lưu thông điều hòa.
Tâm rỗng thì Khí yên lặng mà sẵn sàng thích ứng.
Không sở hữu thì Khí mới có thể ra khỏi thân.
Tâm hòa thì khí bình
Bình thường tâm thì Khí tự thích ứng tình huống.
Thiền tịnh để Khí sung mãn tràn đầy
Thiền Mật để giao tiếp với thiêng liêng
Thiền Động để dùng bồ -đề -tát- đỏa nói cười, làm việc.
Mình nhận biết mà vô tác.
Thiêng liêng tự nhiên điều khiển hành động.
Cơ thể là người thực hành.
Bởi vậy gọi là trời đất làm qua mình chứ mình không hề làm.
Không phải là Lên Đồng như đồng bóng. 
Cũng không phải làm bằng tâm trí.
Mà là " Lên Đồng mà vui sống như một người bình thường".
Hề hề. . .