Chẳng vì trúc, trăng vẫn thường chiếu
Không có trăng, trúc vẫn mọc măng
Khi là trúc
Thường chiếu là vô năng