Em chăn trâu
Ông trời chăn trăng
Trâu em ăn cỏ đồng mơ
Trăng già ăn thơ đồng mộng
Em nằm khểnh trên lưng trâu hơi đâu mà chăn
Ông trời chắc cũng đang chơi hơi đâu mà quản