Em ngây thơ đâu biết nguyện cầu. Em có bông sen em sẽ tặng ông trời. Nếu ông trời xuống đây chơi với em. Em cần chi phải cầu phải nguyện.
Ha ha. . .ha. . .
Em vui sống tự nhiên. Em có điên mới bắt chước người lớn.