Vào rừng uống trà
Đá có nói gì đâu
Suối có nói gì đâu
Chim chóc thú rừng có nói gì đâu
Hề hề. . .
Ta và ông cũng cần chi phải nói