Hoa nở rồi sẽ tàn
Người đẹp rồi sẽ già
Đạo thành rồi, không lý cũng vậy sao?
Ha ha. . .ha. . .
Thế thì thơ cần gì phải viết cho hôm nay
Đạo tự say
Con tim này múa may theo gió thu
Ta có gì mà phải bạc tóc