Nhập lâm bất động thảo
Nhập thủy bất lập ba
Nhập Khí bất động khí
Đừng triệu thần thánh
Đừng đánh ma quỉ
Vô ra mà quỉ ma và thần thánh đều không hay biết
Thế mới là " làm việc"
Hề hề. . .