MacKeno. . .mặc kệ tụi tui. . . 
Hề hề. . .Sự sự thăng trầm quân mạt vấn. . .
Nhìn xem, mấy bố đang làm gì mà bày đặt lên mặt dạy đời tụi tui. . .hề hề. . .