Nếu không phải là vua. 
Bạn chỉ chứng pháp giải thoát khi:
1- Bạn là nhu cầu không thể thiếu của mọi người. 
2- Cai trị bạn cũng không được gì, vì bạn không có gì cả.
Hề hề. . .
Là điều thứ nhất bạn phải có tài.
Là điều thứ 2, bạn phải vất hết để đi tu.