Um Tara Tutare Ture Soha
***
Lục độ Phật Mẫu của Mật Tông . . .Hề hề. . . Vừa mới vẽ xong.