Bụng ta bà uống nước 
Mũi chấp trước uống mùi
Lưỡi buồn vui uống vị
Tâm vô vi uống thơ
Cái ngu ngơ uống trà