Chết dấu mình trong sống. Thất bại dấu mình trong thành công. Địa ngục dấu mình trong thiên đàng và Phật dấu mình trong chúng sanh. 
Nầy Cỏ May
Khi cái nầy suy giảm cái kia sẽ phát triển và ngược lại.