Đừng bao giờ nô lệ cho một trường phái hay học thuyết nào. Nó sẽ đưa bạn đến hí sự vô ích. 
Hãy giữ mình luôn tự do không chấp trước, để có thể sử dụng mọi thứ vì hạnh phúc của chính mình.